Troškovi upisa bespravnih objekata od četiri do 14 hiljada

Troškovi upisa bespravno sagrađenih objekata u katastar, na osnovu novog zakona koji će omogućiti legalizaciju tih objekata, iznosiće između četiri i 14 hiljada dinara...

Tanjug video, S. Đerković

BEOGRAD - Troškovi upisa bespravno sagrađenih objekata u katastar, na osnovu novog zakona koji će omogućiti legalizaciju tih objekata, iznosiće između četiri i 14 hiljada dinara, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu građevine i urbanizma.   

Nadležni organ katastra dužan je da u roku od najviše 90 dana upiše objekat, računajući od dana dostavljanja potpune dokumentacije, rekla je pomoćnica ministra građevine Aleksandra Damnjanović.

Ona je objasnila da zainteresovani građani koji nisu ranije predali zahtev za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata do 11. septembra 2009. godine, na koje se odnosi zakon, mogu već sada da podnesu zahtev katastru nepokretnosti na teritoriji opštine gde se nalaze bespravni objekati. Pošto nemaju ništa, njima je pored zahteva potrebna skica propisana zakonom, koju izgrađuje ovlašćena registrovana geodetska firma.

Taj geodetski snimak, prema njenim rečima, sadržaće i uviđaj na licu mesta, a po potrebi, u zavisnosti od vrste objekta, biće uključena i specifikacija posebnih delova objekta. Reč je o stambenim i stambeno - poslovnim zgradama, dok za sve ostalo specifikacija neće biti potrebna. Izrada tog snimka odnosno skice koštaće između sedam i 10 hiljada dinara, a na te troškove treba još dodati i troškove koje naplaćuje katastar nepokretnosti za upis prava svojine, koji sada iznose između četiri i sedam hiljada dinara po objektu odnosno po jednom upisu prava svojine, navela je pomoćnica ministra.

Od dokumentacije za te vlasnike, koji nemaju podnet zahtev i nisu u postupku legalizacije, potrebno je da dostave i dokaz o  rešenim imovinsko pravnim odnosima, kazala je ona.

Tanjugova sagovornica je navela da dokaz o rešenim imovinsko pravnim odnosima, po ovom zakonu, jesu sve javne i pravatne isprave, ali i dokazi koji su propisani da bi se utvrdilo da je rešena imovina u skladu sa zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa i zakona o planiranju i izgradnji u delu koji se odnosi na legalizaciju.

"Posebno bi ovde naglasila, da svi koji su kupovali zemljište u vreme kada taj promet nije bio pravno dozvoljen, a što je obrađeno zakonom o planiranju i izgradnji, mogu i taj dokaz dostaviti“, rekla je ona.

Posebno su izdvojeni porodični stambeni objekti do 300 metara kvadratnih neto korisne površine i njihovi vlasnici će ako nemaju ništa od imovinsko pravnih dokaza moći da koriste najmanje dva dokaza - rešenje o plaćenom porezu na imovinu, dokaz o plaćenoj struji, potvrda nadležnog organa, inspekciskog organa...

"Mi smo propisali obavezu svih organa (lokalnih samouprava), koji su ranije primili i rešavaju po zahtevima za legalizaciju objekata, da u roku od 90 dana dostave potrebnu dokumentaciju nadležnom katastru nepokretnosti“, naglasila je Damnjanovićeva.

Vlasnici koji nisu ranije podneli zahtev za legalizaciju objekata imaju rok od godinu dana da podnesu zahtev katastru. Organ  koji vodi postupak legalizacije, dužan je da dostavi ono što od papira ima, a katastar nepokretnosti kada dobije dokumentaciju i utvrdi šta nedostaje biće u obavezi da od stranke traži dopunsku dokumentaciju.

Damnjanovićeva je rekla da je velika većina objekata već snimljena i da su ti snimci već u katastru.

"Objekti bez nerešenih imovinskih odnosa i koji su već snimljeni nemaju obavezu naknadne izrade tog snimka sa specifikacijom sa uviđajem na lice mesta i mogu da se upišu po skrećenom postupkom za jako kratko vreme“, napomenula je pomoćnica ministra.

Ministarstvo građevine je, kako je rekla, obavilo razgovore sa Republičkim geodetskim zavodom i insistiralo na tome da se organizuju posebne organaizacione jedinice ljudi koji će se baviti samo time.

"Efekat i uspeh ovog zakona direktno zavisi od ljudi koji ga primenjuju i iz Republičkog geodetskog zavoda imamom obećanje da će obezbediti ljude koji će raditi samo na rešavanju predmeta po ovom zakonu“, dodala je.

Tanjugova sagovorinca  je naglasila da su prihvaćeni amandmani u skupštini na  zakon doprineli da taj zakonski akt bude kvalitetniji i čitljiviji.

"Prihvatanjem amandmana da je ministar ovlašćen da donese podzakonski akt otklonili smo veliki broj primedbi, naročito Aagencije za borbu protiv korupcije, koja je rekla da su neke norme opšteg karaktera tako da ćemo sve to precizirati podzakonskim aktom“, rekla je ona.

Damnjanovićeva je najavila da će resorni ministar Velimir Ilić taj pravilnik potpisati sredinom iduće nedelje i da će odmah stupiti na pravnu snagu.

U Srbiji, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, ima oko 1,3 miliona neupisanih objekata.           

            

Tagovi: Legalicazica, upis, troškovi

Share